Page 3 - Yidishe Tzeit - אידישע צייט
P. 3
...?ljy_ wcgm hmd

¾È·¸¸² ¸² À¯´´ ¸¸µ ¼Á² ÇÁ°¸¯
¸² ¾´Ã ·Ç¸Å¸Ç°¯Ã ¾°¯³ È"½¸
¼¸È´²Æ Áȸ²¸¯ ¾´Ã ÇÁç ÇÁÆ
±¸ÇÆ-·»Á´´ ¾·¸¸´´Å ¼¸¸° ²"¸³

ÇÁ² ¾·Á·¸»¯·´Ç° ¯Ç¯ÃÀ¯´´ ²´À ¾¸¸Æ ÇÁ½ ,³½¶»½-·»Á´´ ÇÁ·¸¸´´Å ÇÁ² ¾´Ã ¸´» ¾¸¯ ¯ ,É´»¸°¯ ¾´Ã ¾½µ ¯ µ¸¯ ¼¸ÇŽ³ ¾¸° ¸½¸ ¸²
.¾¯·´Åç ¯ »´»Á µ¸¯ È·¸¸² ÇÁµ¯»Åǯ³ ¸² µ¯ É´Á´½È ¸² ¾Ç¸»´ÆǸŠ¾°¸´³Á±¿¯ ¾°¯³ ɸ° ¾°Ç´¶ ¾'ø´¯ ·±¯»Æ ¾Á½ À¯´´ ·¸¸Å
¼¸ÈÁ½ Á±¸»¸´Ç± ÁÇÁ¸¸µ À¯´´ ,È"½¸ ¾È·¸¸² ¸² ¹È½° »¯Çȸ É´ÇÅ Á»¯ ¾´¯ Ȳƽ³
¾´¯ ·À´¯´´Á± ǯ»Æ ¾´¯ ·¿¯ÇÆ ¾Á½ ·¯³ À¯² ¾°¯³ ,ĸ¿ÁDZ ¾¸¸Æ ·À´¯´´Á± ·È¸¿ ¾°¯³ ´Å ¹¸µ ·¸¸Å Á±¸À¯Ã§ ¸² ¸¯²´´¯ ÀÁ µ¸¯ ,É´Ç´²
¸² ¾À¸ÇÁ±À¸´¯ ¾°¯³ È"½¸ ¾È·¸¸² ¸² ¸´´ ,¾ÁµÁ± ¸² ¾´Ã À¿·Áà ¼Á¿´Ã ¸¸µ ·Ç¸Å¸Ç°¯Ã ÁÇÁµ¿´¯ À¯´´ É´ÇÅ ÁÀ¸´Ç± ¸² ¾´Ã ¾Á¿¯½ÇÁ²
·µ¯»ÁÅ ÀÁ ¾´¯ É´¿°ÇÆ ¸² ¾´Ã ¾¸¸Å Á¿Á²»¯± ¾°¯³ ¾Á±¿¯»Æ ¸² .»"Ç ¾²¸¯ Á·±¿ÁÇ°Á±½´¯ ¾·¸»Á± ¾°¯³ ¾ÇÁ·»Á-Ç´¯ ¾´¯ ¾ÇÁ·»Á
·Å´¿¯° ¹¸µ ¸¸µ ¾°¯³ ¹¸´¯ ¸´µ¯ .²»¯± ¾¸¸Ç ¸´¯ ¾´¯ ,·»Á´´ ÁÅ¿¯± ¸² ·½ÁÇ´·ÈÁ±Ã¸´¯
¸´¯ Á¿Á½´ÆÁ±½´¯ ¸² ¾´Ã ǯ³ ¸² ·¸½ À¯² ·ÇÁ²¸´ÈÁ±Ã¸´¯ ÀÁ ·¯³ ·Ã¸´³ÇÁ°¸¯ .±¸ÇÆ-·»Á´´ ¾·¸¸´´Å ¼Á² À¸´¯ºÇ´²
¾Á½ ·¯³ ,±¸ÇÆ ¾Á½¯µ¸´Ç±-ÇÁ·¸° ¼¸¸°
.ÀÁ¿Áº¯² ¾´¯ À¿È¸Æ ¾»¸Ã´Å¿¯ .¼´·¿²¸¯ ¾º¸»·Á´´»¯ ¾´Ã ¾À¸´´Á± °´·³ ɺǰ" ¾º¯½ ·¿ÁÆÁ± ·È¸¿ ÇÁ²¸¸»
1942 ,ÇÁ°½Á´´¯¿ ¾·À±¸Å¿¯´´Å-¾´¯-ÀÆÁµ ¼Á² ¾·Ç¸Å´²¯ÇÃ-¾È·¿Á½ ¾´Ã Á¸Ç¯·À¸³ ¸² ¾Á½´ÆÁ± ¾Á¿Áµ Á¿Á½´ÆÁ±½´¯ ¸² µ¯ "°¸·½³´
¾¸¯ »Æ¸·Ç¯ ¾¯ ¾Á¿¸ÈÇÁ² µ¸¯ ,(°"ÈÉ) .À½» ÇÁ² ´Å ¾¸´È ƸǴŠ¹¸»·¿±¸¸¯ ·¸¸± À¿·Áà ¾´Ã Á·ÀÇÁ½ ¸² ¾°¯³ ÇÁ²¸¸» »¸¸´´ ,³Ç´°Æ»
·Á·º¸Ç¯° ·¯³ À¯´´ ,"À½¸¸· Æǯ¸ ´¸¿" ÇÁ² ·¯³ ÀÁ ¾Á´´ ,±¸ÇÆ-·»Á´´ ¾·ÈÇÁ ¾´Ã Áº¯ÃÁ ¾´Ã :ÇÁ½º¯¿ .³Ç´°Æ ´Å ¾Á´´Á± ³º´µ ·È¸¿ ¸¸µ
¾È·¸¸² ¸² µ¯ ¾·Æ¯Ã Áº¸»ÇÁ²¸´È ¸² ÇÁ°¸¯ ¸² .À¿·Áà ¾¸¯ »±¿¯½ ÇÁ·À¿ÇÁ ¾¯ ·ÈÇÁ³Á± ¾Á½ ·¯³ ¼¸È´²Æ ¸² ¾´Ã ÇÁç ÇÁÆ »¸¸·
.¼¸±´Ç³ ¸² ¾´Ã ¸¸µ ·Ç¸Å´²¯Çà ¾°¯³ È"½¸ ¾´¯ ·º¸» ·»½¯µÁ± ·»¯½Á² ¾°¯³ ¾È·¸¸² ·¿¯Æ¯° ±¸ÇÁ¸´Ç· µ¸¯ À¯´´ ,¸¸µ ·Ç¸Å¸Ç°¯Ã
ÁÅ¿¯± ¸² ·½ÁÇ´·ÈÁ±Ã¸´¯ ·¯³ »Æ¸·Ç¯ ÇÁ² .¾Á¿¸È¯½ ¾´¯ ¾ÁÆ¿¯· ¸² ¾Ç¸½È¯° ´Å À·Áà ¹¸µ ¾°¯³ È"½¸ ¾È·¸¸² ¸² !"¸¸µ .Ã.¸.Ç" À»¯
ÇÁ² ·¯³ ¾´ÃÇÁ² ·¯·»´µÁÇ À»¯ ¾´¯ ,·»Á´´ ¾°¯³ ,±¸ÇÆ-·»Á´´ ¾·ÈÇÁ ¼¸¸° ,·»¯½Á² ¹»½ ³ÁÇç ¸´´ ¸´µ¯ ,·´»° ȸ²¸¯ ·¸½ ¾È¯´´Á±
"ÀÁ-ÀÁ" ÇÁ² ,È"½¸ ÇÁ»½¸³ ¹¸Ç¿¸¸³ ÁÈÇ ·¸½ ·Å´¿¯° ¹¸µ È"½¸ ¾È·¸¸² ¸² ÁƯ· ¾´Ã ·´»° ¾¸¯ ¾²¯°Á± ¹¸µ ·¯³ À¯´´ ¼¸ÇŽ
-¸Å¯¿ ¸² ¾´Ã ÇÁǸÿ¯ ¾´¯ ÇÁ²¿¸Ç± ¾´¯ ·Ã¸´³ ¾¸¸Æ ·¸½ ·È¸¿ ³"° ÇÁ°¯ ,À¿·ÁÃ-¾È·¿Á½
¾¸¸µ ·¸½ »Áï° ¯ ¾°Á±Á±À¸´Ç¯ ,¾ÇÁ±¯» ¾´Ã ÇÁç ÇÁÆ ¾´Ã À¿·Áà ·¸½ ǯ¿ ,Áȸ²¸¯ .¹Á»ÇÁ²¿¸Æ Áȸ²¸¯ Á¿¸¸»Æ
¾¸¯ ,1942 ,ÇÁ°½Á´´¯¿ ·Ç¸·¯² ,·Ã¸ÇÈ·¿¯³ ÇÁ·ÇÁ´´ ¸² ¾Á¿Áµ À¯² - À¿·Á'à ȸ²´'¸ ¾¸¸'Ç
¾¸¸Æ ¾º¯½ ´Å ·È¸¿ ·¿Ç¯´´Á± ·¯³ ÇÁ ¾º»Á´´ .·º¯»È ¾¸¯ ¾»¯ÃÁ± ¾Á¿Áµ Áº»Á´´ ¾È·¸¸² À¯´´ ,".Ã.¸.Ç" ·Ç¯´´ ¼Á¿¸¯ ¾·»¯³¯° ¾±¸» À¯´´
¸² ·¸½ ¾Å´¿¯° Á±¸À¯Ã½´¯ ¾´¯ Á±¸²ÇÁ´´½´¯ ¾·¸¸´´Å ¾´Ã °¸¸³¿¯ Á½¯À ¼¸¸° ¹¯¿ ,ÇÁ·ÁÃÈ Â¸¸µ ¸² ¸´¯ ¾°¸ÇÈÁ±Ã¸´¯ ¾Á¿¯·ÈÁ± µ¸¯
¾²»¯½Á± ȸ¿¸Å ÇÁ ·¯³ ±¸·¸¸Åº¸¸»± .ÇÁç ÇÁÆ ¾Á»Åǯ´´ ¾±¯»ÈÁ± ÇÁ²¸´´ ¾°¯³ ,±¸ÇÆ-·»Á´´ ¸² ¾´Ã ·Ç¸Å¸Ç°¯Ã ¾°¯³ È"½¸ ¾È·¸¸² ¸² À¯´´
-À±¿´ÈǯÃÀ¸´¯ ¾¯ ÇÁ·¿´¯ ·½Á¿ ÇÁ µ¯ È"½¸ À¸Å¯¿ ¸² µ¯ ¼Á² ¾±Á´´ É´Á´½È ¸² ¸² ,¾ÇÁ·»Á ÁÇÁµ¿´¯ ¾´Ã ¼¸Ã´± Á±¸»¸¸³
¾±Á´´ É´Á´½È ¸² ¸Å ¾»Á·È´Å·ÀÁà ¾¸¸Ã½¯Æ .ÇÁç ÇÁÆ Áº¸»È·¿Á½ ¾´Ã À¿·Áà ¾Ç¸Å¸Ç°¯Ã ¾´¯ ·±¿ÁÇ°Á±½´¯ ¾Á¿Áµ À¯´´ ¼¸È´²Æ
,·Á²¿¸Ç±¯° ¾Á¿Áµ À¿·ÁÃ-¾È·¿Á½ ¾´Ã ¸¸µ ¸² ÇÁ°¸¯ ¾±¯Ç·Á±½´Ç¯ ¹¸µ ·¯³ ¾Á±¿¯»Æ ¸² ¾Á½¯»Ã-ÇÁ¸¸Ã ¸² ¾¸¯ ¾Ç¯´´Á± ·¿ÁǰǯÃ
¾Á½ »¯µ ,¸¸µ ·Ç¯À ¯µ¯ ·ÃÁÇ· ¾Á½ °¸´¯ ¾´¯ ·±¸¸»Á± ·º¸¸» ¹¸µ ·¯³ ÀÁ ¾´¯ ,Áç ¯Ç¸¸¯ Ä¿¯± ¼½² ¼´Æ¿¸ ¼È³ .¼¸ÁÈÇ Áȸů¿ ¸² ¹Ç´²
¾Á´´Á± ·È¸¿ ¹¯² µ¸¯'À .»ºÈ ¾'ø´¯ »¸Ã ¸¸°
.¾²»Á½ ¾±Á´´ÇÁ² ¼¸¯ .¯"°° ,´¿¸¿¸Á»

! ·¸¸Å Áȸ²¸¯
µ"ÁÈÉ À¶¿¸Ã
   1   2   3   4   5   6   7   8